Aanmelden

De Verwijslijst EMDR-therapeuten van Vereniging EMDR-Nederland is door bureau voor Webdesign Amerweb gemaakt, op verzoek van de Vereniging EMDR-Nederland. De EMDR-therapeuten die dat willen, en voldoen aan de door de Vereniging gestelde eisen, kunnen zich zelf opgeven.

Klik hier door naar het opgaveformulier

Artikel 1 – Vereisten

De vermelde deelnemers voldoen aan de volgende, door de Vereniging EMDR-Nederland, gestelde eisen:

  • ‘Gewoon’ lid zijn van de Vereniging EMDR Nederland.
  • Voor de verwijslijst Kinderen en Jeugd, dient men ook de Vervolgcursus K&J afgerond te hebben

LET OP: voorwaarde is dat u ‘gewoon’  lid bent van de Vereniging EMDR Nederland. Bent u dat niet, of niet meer, dan kan u niet op de EMDR-lijst geplaatst worden, en zal uw opgave op de adressenlijst allepsychologen.nl geplaatst worden totdat uw ‘gewoon’ lidmaatschap van de VEN in orde is.

Artikel 2 – Kosten en facturering

Kijk op de pagina met de tarieven.  De jaarlijkse abonnementskosten zijn 10,00 euro, en 12,50 euro indien met ook de lijst K&J vermeld wil worden. Alle vermelde bedragen zijn excl. 21 procent btw. U wordt dan vermeld op de adreslijst van uw regio, danwel op de pagina met K&J-therapeuten. Tegen meerkosten kan een eigen informatiepagina toegevoegd worden en/of koppelingen aan e-mailadres en website. Aanbrengen van wijzigingen: 15 euro per wijziging. Wijzigingen per e-mail doorgeven aan info@amerweb.nl. Indien u zich via de e-mail opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden, de kosten, en de daaraan verbonden betalingsverplichting. U ontvangt een factuur, overeenkomstig de kosten, zoals op deze pagina’s vermeld staan. Het factuurbedrag dient u binnen 14 dagen over te maken op IBAN: NL97 INGB 0009 2215 19 van Amerweb, te Lage Zwaluwe o.v.v. van declaratienummer. U gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen. Facturen worden in .pdf formaat aangemaakt en verzonden per e-mail. U bent gehouden het door u opgegeven e-mailadres werkend te houden. Administratiekosten per betalingsherinnering bij te late betaling: 5,50 euro. Voorkom administratiekosten door een wijziging van uw mailadres tijdig door te geven aan info@amerweb.nl.
Bij een machtiging voor een automatische incasso wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven overeenkomstig uw opdracht. Het Incassant ID van Amerweb is NL78ZZZ180656530000. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Artikel 3 – Opgave voor andere adreslijsten

Een vermelding op een extra lijst kost 10 € extra per jaar (excl. 21{4c4fc17522c0abe501a0c99546eb10cb4767b8aef5dfbbaff105ac32cb0f1280} btw) per adreslijst.
Uw vermelding wordt overgenomen van de verwijslijst EMDR. De ingangsdatum van een extra vermelding loopt altijd gelijk met de al bestaande vermelding.

Artikel 4 – Beëindiging van deelname door deelnemer

Deelname is steeds voor de duur van een jaar. Uw deelname wordt stilzwijgend verlengd steeds met een periode van één jaar. Opzegging dient 2 maanden van te voren te gebeuren, schriftelijk of per e-mail. U krijgt dan per e-mail daarvan een bevestiging. Bij prijsverhogingen heeft u vanzelfsprekend het recht uw deelname niet te verlengen, en bent u niet gebonden aan de opzegtermijn.

Artikel 5 – Beëindiging van deelname door Amerweb of Vereniging EMDR-Nederland

De vermelding op de verwijslijst van de Vereniging EMDR-Nederland zal worden beëindigd indien de deelnemer nalatig blijkt te handelen met betrekking tot bovenstaande artikelen, dan wel niet of niet meer voldoet aan de eisen door de Vereniging EMDR-Nederland gesteld. Restitutie van kosten wordt niet verleend.

NB: Indien u uw e-mailadres wijzigt dient u ons hiervan op de hoogte te brengen. Mail dan naar info@amerweb.nl

Klik hier door naar het opgaveformulier