Beroepen in de Geestelijke gezondheidszorg

Op deze website treft u diverse beroepen aan van hulpverleners die gespecialiseerd zijn in EMDR-behandelingen. Onderstaand treft u een uitleg van deze beroepen. Alle EMDR-therapeuten op deze website hebben een BIG-registratie.

Door de overheid (i.c. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ter handhaving van de kwaliteit voor allerlei beroepsgroepen in de gezondheidszorg de wet BIG ingevoerd. Gekoppeld aan deze wet houdt het ministerie een registratiesysteem (‘Het BIG-register’) bij van psychologen die aan specifieke eisen (van onder meer diagnostische kennis en specifieke vaardigheden) voldoen. Opname in dit register geeft psychologen het recht op het voeren van de beroepstitel ‘Gezondheidszorgpsycholoog’ (in de volksmond afgekort tot ‘GZ-psycholoog’), Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut of Psychiater.
Daarnaast heeft de beroepsorganisatie voor psychologen, het NIP, een register voor de Eerstelijnspsycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en de Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP .

Gezondheidszorgpsycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog BIG, ook wel gz-psycholoog genoemd, is de basisdeskundige op het gebied van psychische stoornissen en problemen. Dit kunnen ‘lichtere’ psychische problemen zijn, zoals opvoedings- of relatieproblemen, problemen op het werk, problemen van mantelzorgers of problemen die samenhangen met lichamelijke ziektes of handicaps, maar ook zware psychische stoornissen.
De titel GZ-psycholoog kan als een soort keurmerk beschouwd worden. Een GZ-psycholoog is opgenomen binnen het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), een overheidsregister waarin onder andere erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd. Conform de wet BIG is gezondheidszorgpsycholoog een beschermde titel in Nederland. Hiermee valt een GZ-psycholoog ook onder het medisch tuchtrecht.
Als cliënt mag u er vanuit gaan dat de BIG-geregistreerde personen daadwerkelijk deskundig zijn in hun vakgebied. Indien u, als cliënt, wilt nagaan of uw(eventuele) therapeut vermeld staat in het BIG-register, is het mogelijk hierin inzage te hebben. ( www.bigregister.nl )

Eerstelijnspsycholoog NIP

Eerstelijnspsychologen zijn gezondheidszorgpsychologen die – na hun opleiding tot GZ-psycholoog – specifiek zijn opgeleid om mensen in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerste lijn genoemd) met verschillende soorten problemen te helpen.

Klinisch psycholoog

De Klinisch Psycholoog BIG is de specialist op het gebied van psychische stoornissen en problemen, met uitzondering van neuropsychologische problematiek. De Klinisch Psycholoog BIG wordt ingeschakeld in die gevallen, waarin de deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog niet toereikend is. Denk hierbij aan zeldzame of gecompliceerde hulpvragen. Bijvoorbeeld een combinatie van een psychische stoornis en verslaving, of problemen die samenhangen met een zware lichamelijke ziekte. Klinisch psychologen BIG beschikken over de registraties Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) én Psychotherapeut (BIG). Veel klinisch psychologen zijn werkzaam in de Gespecialiseerde GGZ.
>>top<<

Psychotherapeut

De psychotherapeut BIG is opgeleid om intensieve psychologische hulp te verlenen met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. Het beroep van psychotherapeut valt onder de Wet BIG. Het beroep ‘psychotherapeut’ is in de wet-BIG opgenomen als apart basisberoep, naast het beroep van gz-psycholoog. Er is echter een grote overlap tussen beide beroepen: gz-psychologen maken in hun werk veel gebruik van behandelingsmethoden die zijn ontleend aan de psychotherapie. Er zijn veel beroepsbeoefenaren die zowel psychotherapeut als gz-psycholoog zijn.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie. Het verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater als vooropleiding de arts-opleiding heeft doorlopen. De psychiater heeft zich daarna gespecialiseerd in geestesziekten.
Een psycholoog mag geen medicijnen voorschrijven, een psychiater wèl. In het algemeen behandelen psychiaters zwaardere en complexere problematiek en psychopathologie. Ze worden ook vaak ingeschakeld om een diagnose te stellen. Psychiaters zijn veelal in de 2e of 3e lijn werkzaam.

Kinderpsychiater

Een kinderpsychiater is een kinderarts die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie.

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Een kinder- en jeugdpsycholoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Werken met kinderen en jeugdigen vereist zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid. Kinder- en jeugdpsychologen werken zowel in dienstverband als in een eigen praktijk.

Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP

De Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP is de deskundige op het gebied van de psychologische hulpverlening bij complexe en/of acute psychische stoornissen en problemen van kinderen en jeugdigen. De Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP wordt ingeschakeld in die gevallen, waarin de deskundigheid van de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP niet toereikend is.